Početna

>>> Uverenja српски | english

 

 

Poštovani,

na ovoj stranici možete preuzeti zahtev za izdavanje uverenja da se protiv lica ne vodi postupak pred Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal.

 

Zahtev sa navedenim prilozima možete poslati putem pošte ili lično dostaviti na adresu:

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal

Ustanička 29, 11000 Beograd

 

Zahtev za izdavanje uverenja da se protiv lica ne vodi postupak

 

 

Uz odštampani i čitko popunjen zahtev štampanim slovima, potrebno je dostaviti i 2 sledeća priloga:

 

PRILOG 1: očitana lična karta (odnosi se na biometrijske lične karte koje sadrže čip; potrebno je odštampati podatke sa lične karte i takav odštampani dokument dostaviti kao prilog) ili fotokopija lične karte (odnosi se na lične karte koje ne sadrže čip; potrebno je fotokopirati i prednju i zadnju stranu lične karte i takvu fotokopiju dostaviti kao prilog)

 

PRILOG 2: dokaz o uplati takse (uplatnica); uplatnicu popuniti čitko i štampanim slovima, a iznos takse od 190,00 dinara upatiti na račun

840-29782845-39.

 

Napomena: taksu uplaćivati isključivo putem uplatnice, a ne putem taksenih marki
 

Primer: pravilno popunjena uplatnica

 

 

 

© 2012 Јавно тужилаштво за организовани криминал